Privacyverklaring

Ik hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder kunt u lezen u hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Dick Middendorp, locatiefotograaf verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is en voor zover dat in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dick Middendorp, locatiefotograaf, gevestigd aan Citroenvlinder 160, 7943 RD Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik ben als eigenaar van mijn bedrijf zelf de Functionaris Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Dick Middendorp, locatiefotograaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Naast de persoonlijke gegevens als uw naam, adres, woonplaats, emailadres en telefoonnummer, verwerkt Dick Middendorp, locatiefotograaf de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, namelijk de foto’s die ik in opdracht van u maak.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Dick Middendorp, locatiefotograaf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U (op locatie) te fotograferen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Dick Middendorp, locatiefotograaf neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Dick Middendorp, locatiefotograaf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Dick Middendorp, locatiefotograaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Dick Middendorp, locatiefotograaf verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. De Belastingdienst verlangt van elke ondernemer dat die zijn administratie zeven jaar bewaard. Daarom zullen uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om te factureren, zeven jaar bewaard worden.

De digitale bestanden van mijn opdrachtgevers bewaar ik ook zeven jaar. Ik bewaar deze bestanden op een server die speciaal voor dit doel gebruikt wordt. De bestanden blijven op die manier beschikbaar voor mijn klanten. Dit is belangrijk, daar ik foto’s maak van bijzonder emotionele aangelegenheden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Dick Middendorp, locatiefotograaf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dick Middendorp, locatiefotograaf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@locatiefotograaf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Dick Middendorp, locatiefotograaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan alstublieft contact op via info@locatiefotograaf.nl. Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik gebruik om te voorkomen dat u uit mijn naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkom ik dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@locatiefotograaf.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Vragen:
Voor een volledig beeld van de omvang van uw rechten en mijn plichten voor gegevensverwerking verwijzen ik u graag naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens en de cookiebepaling in de Telecom wet.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de bescherming van uw privacy op mijn site, dan kunt u contact opnemen met mij via info@locatiefotograaf.nl.

Contactgegevens:
www.locatiefotograaf.nl
Citroenvlinder 160
7943 RD Meppel
Tel. +31 6 55555207